5018 Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu
5393 Belediye Kanunu
5216 Büyükşehir Belediye Kanunu
2464 Belediye Gelirleri Kanunu
1319 Emlak Vergisi Kanunu
6360 Büyükşehir Ve İlçe Kurulması Hakkında Kanun
657 Devlet Memurları Kanunu
4857 İş Kanunu
6245 Harcırah Kanunu
488 Damga Vergisi Kanunu
3065 Katma Değer Vergisi Kanunu
6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
2886 Devlet İhale Kanunu
4734 Kamu İhale Kanunu
4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
2489 Kefalet Kanunu
2946 Kamu Konutları Kanunu
492 Harçlar Kanunu
4749 Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
6356 Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri Kanunu
193 Gelir Vergisi Kanunu
5490 Nüfus Hizmetleri Kanunu
4483 Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
831 Sular Hakkında Kanun
6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
4109 Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun
5442 İl İdaresi Kanunu
5302 İl Özel İdaresi Kanunu
5326 Kabahatler Kanunu
6107 İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun
6306 Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
5779 İl Özel İdarelerine Ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
5355 Mahalli İdare Birlikleri Kanunu
5449 Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu Ve Görevleri Hakkında Kanun
6172 Sulama Birlikleri Kanunu
6301 Öğle Dinlenmesi Kanunu
37 Belediye Opera Ve Tiyatroları Sanatkâr, Mütehassıs, Hizmetli Ve Stajyerlerine Verilecek Ücretler Hakkında Kanun
6446 Elektrik Piyasası Kanunu
6292 Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun
1053 Belediye Teşkilâtı OlanYerleşim Yerlerine İçme, Kullanma Ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun
1593 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
155 Harita Ve Plânlara Ait İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun
3572 İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun
3516 Ölçüler Ve Ayar Kanunu
2972 Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları Ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun
2872 Çevre Kanunu
4123 Tabiî Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar Ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun
3998 Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun
2918 Karayolları Trafik Kanunu
5510 Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
5957 Sebze Ve Meyveler İle Yeterli Arz Ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
394 Hafta Tatili Hakkında Kanun
5199 Hayvanları Koruma Kanunu
2982 Konut İnşaatında Ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi, Resim Ve Harç İstisna Ve Muaflıkları Tanınması Hakkında Kanun
7269 Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun
6305 Afet Sigortaları Kanunu
3194 İmar Kanunu
775 Gecekondu Kanunu
2634 Turizmi Teşvik Kanunu
5996 Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunu
5604 Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun
7201 Tebligat Kanunu
2942 Kamulaştırma Kanunu
213 Vergi Usul Kanunu
3213 Maden Kanunu
6098 Türk Borçlar Kanunu
2709 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
4721 Türk Medeni Kanunu
2560 İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun